Bà Nguyễn Mai Phương bị truy về số tiền 16,5 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Mai Phương bị truy về số tiền 16,5 tỷ đồng. (đọc thêm)