Ba nghệ sĩ đi thăng bằng trên dây xác lập kỷ lục thế giới mới

Ba nghệ sĩ đi thăng bằng trên dây đã vừa phá kỷ lục thế giới khi đi trên dây với tổng độ dài 750m. (đọc thêm)