700 ca sốt xuất huyết đến khám mỗi ngày tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương

700 ca sốt xuất huyết đến khám mỗi ngày tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương (đọc thêm)