Thứ sáu, 11/12/2020 - 18:56

Chú trọng thanh tra chương trình phục vụ xây dựng nông thôn mới

Dân trí

Thanh tra Chính phủ yêu cầu chú trọng thanh tra các chương trình, mục tiêu phục vụ xây dựng nông thôn mới nhằm ngăn ngừa, phát hiện các sai phạm trong quản lý, kiến nghị chấn chỉnh kịp thời.

Theo Chỉ thị số 2100/CT-TTCP về việc phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 mới được Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành, ngành thanh tra đặt mục tiêu từng bước đối mới, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trên từng lĩnh vực công tác: thanh tra, tiếp dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra đột xuất.

"Tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đạt tỷ lệ 85% trở lên và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ 80% trở lên. Tiếp tục rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài"- chỉ thị nêu rõ.

Chú trọng thanh tra chương trình phục vụ xây dựng nông thôn mới - 1

Trụ sở Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu hưởng ứng 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển" và "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025".

Hoạt động thanh tra phải chú trọng vào thanh tra các chương trình, mục tiêu phục vụ xây dựng nông thôn mới nhằm ngăn ngừa, phát hiện các sai phạm trong quản lý, kiến nghị chấn chỉnh kịp thời với cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục.

Đặc biệt là tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến nông nghiệp, nông thôn để ổn định tình hình trật tự xã hội, phục vụ phát triển kinh tế nông thôn.

Thế Kha

Đáng quan tâm
Mới nhất