Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX

(Dân trí) - Sau 3 ngày tổ chức, làm việc tích cực, chiều 22/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Tại ngày làm việc thứ 3 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà nam lần thứ XX, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo trước Đại hội kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kết quả bầu Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả  bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX - 1

Sau 3 ngày tổ chức, làm việc tích cực, chiều 22/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc

Cũng tại phiên họp ngày 22/9, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX đã thảo luận dân chủ và nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra các chỉ tiêu phấn đấu: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân từ 10% năm trở lên. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Nông, lâm nghiệp - thuỷ sản (6,3%), công nghiệp - xây dựng (65,2%), dịch vụ (28,5%). Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 117 triệu đồng/người.

Thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình quân trên 10%/năm; đến năm 2025 đạt trên 16.000 tỷ đồng (thu nội địa trên 13.500 tỷ đồng). Giải quyết việc làm mới bình quân 18.000 lao động/năm. Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 60%.

Đến năm 2025, số hộ nghèo giảm 60-65% so với năm 2020 (theo tiêu chí mới của Chính phủ). Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt 47,5%. có 20 xã trở lên đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX - 2

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Phấn đấu Hà Nam nằm trong nhóm 20 tỉnh dẫn đầu về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).

Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên. Số đảng viên kết nạp bình quân trên 800 đảng viên/năm…

Đến năm 2030 là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP nằm trong tốp đầu của vùng đồng bằng Bắc Bộ; có điều tiết ngân sách về Trung ương; GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh phấn đấu đến năm 2035 đưa Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Đề án mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025; Chương trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025; Đề án phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thu hút nhân tài tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025…

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX - 3

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chỉ tiêu phấn đấu thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình quân trên 10%/năm; đến năm 2025 đạt trên 16.000 tỷ đồng (thu nội địa trên 13.500 tỷ đồng)

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy khẳng định, sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển và trách nhiệm cao trước Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam đề nghị, ngay sau Đại hội phải xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch cụ thể đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh bằng các phong trào thi đua yêu nước ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ. Trước mắt thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở phân tích những nhân tố tác động đến tỉnh Hà Nam trong những năm tới, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XIX trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm 2020-2025, trong đó có 3 nhiệm vụ đột phá.

Thứ nhất, tỉnh Hà Nam tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy lợi thế liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, trong tâm là phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thứ ba, tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động.