Xử lý hàng loạt xe quá khổ, quá tải tại Bắc Giang.

Xử lý hàng loạt xe quá khổ, quá tải tại Bắc Giang. (đọc thêm)