Vỡ đê sông Bùi 2, làng xã chìm trong biển nước

Vỡ đê sông Bùi 2, làng xã chìm trong biển nước (đọc thêm)