Video ghi hình nghi can giết hại bảo vệ Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu

Video ghi hình nghi can giết hại bảo vệ Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. (đọc thêm)