Video đàn vịt sang đường đúng vạch đi bộ ở Anh

Video đàn vịt sang đường đúng vạch đi bộ ở Anh (đọc thêm)