Trượt chân, võ sĩ đấu bò bị thương phải khâu 40 mũi

Trượt chân, võ sĩ đấu bò bị thương phải khâu 40 mũi (đọc thêm)