Trưng bày hiện vật gắn với phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931

Vũ khí thô sơ, truyền đơn và ý chí đấu tranh quật khởi của nhân dân Nghệ Tĩnh, đỉnh cao là phong trào Xô Viết đã giáng đòn nặng nề vào hệ thống chính quyền thực dân phong kiến những năm 1930-1931.
Mới nhất