Trộm "siêu mỏng" lách người qua song sắt vượt ngục

Trộm "siêu mỏng" lách người qua song sắt vượt ngục (đọc thêm)