Trao tiền bạn đọc Dân trí đến gia đình chị Châu Thị Mai.

Trao tiền bạn đọc Dân trí đến gia đình chị Châu Thị Mai. (đọc thêm)