Trao tiền bạn đọc Dân trí đến chị Trương Thị Hồng Thảo.

Trao tiền bạn đọc Dân trí đến chị Trương Thị Hồng Thảo. (đọc thêm)