Trao quỹ Nhân ái đến các hộ dân ở Phú Quốc bị ảnh hưởng do lũ lụt

Trao quỹ Nhân ái đến các hộ dân bị ảnh hưởng do lũ lụt ở Phú Quốc (đọc thêm)