Trao quà Nhân ái đến gia đình bà Trương Thị Sinh.

Trao quà Nhân ái đến gia đình bà Trương Thị Sinh. (đọc thêm)