Trao Bằng khen cho học sinh dũng cảm cứu người

Trao Bằng khen cho học sinh dũng cảm cứu người. (đọc thêm)