Trấn Thành đảm nhận vị trí host thay Xuân Bắc.

Trấn Thành đảm nhận vị trí host thay Xuân Bắc. (đọc thêm)