Top 36 tài năng Anh ngữ vào chung kết ILA Speak Up 2022

ILA Speak Up 2022 có 3 vòng thi: kiến thức - tranh biện và thuyết trình; với 2 bảng: Smart Teens (11-16 tuổi) và Super Juniors (6-11 tuổi).