Tống thống Mỹ lên xe dời trụ sở Chính phủ, nơi ông hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tống thống Mỹ lên xe dời trụ sở Chính phủ, nơi ông hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (đọc thêm)