Tổng hợp 7 thành tích ấn tượng của học sinh VAS trong năm học 2020-2021

những kết quả mà học sinh VAS đã đạt được trong năm học vừa qua đã được đúc kết qua 7 thành tích ấn tượng trong năm học 2020-2021.