“Tôi chết đi rồi, xin các bác cho chúng nó có cái ăn”

“Tôi chết đi rồi, xin các bác cho chúng nó bát cơm” (đọc thêm)