Thông cầu gỗ cho học sinh ở Nha Trang qua sông đi học

Thông cầu gỗ cho học sinh ở Nha Trang qua sông đi học (đọc thêm)