video cùng chuyên mục

Thêm 70.000 nhân viên bưu điện tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Sự kiện ngành bưu điện tham gia vào công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có ý nghĩa nhân văn, giúp trẻ em có cơ hội tiếp cận công nghệ và nâng chất nguồn nhân lực tương lai cho đất nước.