"Thầy lang" dùng kính lúp kiểm tra bệnh dại ở Hà Tĩnh

"Thầy lang" dùng kính lúp kiểm tra bệnh dại ở Hà Tĩnh (đọc thêm)