Thầy giáo đưa cồng chiêng vào trường học.

Thầy giáo đưa cồng chiêng vào trường học. (đọc thêm)