Tài xế lắp đèn hậu sáng chói gây mất an toàn cho các xe đi sau

Tài xế lắp cả đèn hậu khiến những xe đi sau không thể quan sát được do lóa mắt (đọc thêm)