Tai nạn trên đường tránh Vinh.

Tai nạn trên đường tránh Vinh. (đọc thêm)