Sau mưa, tiêu chết trắng, dân "khóc ròng"

Sau mưa, tiêu chết trắng, dân "khóc ròng" (đọc thêm)