Sau một năm lở núi, người dân quay lại nơi ở cũ làm nhà, sinh sống

Sau một năm lở núi, người dân quay lại nơi ở cũ làm nhà, sinh sống (đọc thêm)