Rơi từ tòa nhà Trung Đô, người phụ nữ tử vong.

Rơi từ tòa nhà Trung Đô, người phụ nữ tử vong. (đọc thêm)