Robot thay thế con người, nghề bồi bàn liệu đang dần biến mất?

Robot thay thế con người, nghề bồi bàn liệu đang dần biến mất? (đọc thêm)