Phú Quốc: Nước rút dần nhưng vẫn sơ tán dân

Nước rút dần nhưng vẫn sơ tán dân vào trường học. (đọc thêm)