Phòng học đổ sập do bão, cô trò phải "tá túc" nhà văn hóa thôn

Phòng học đổ sập do bão, cô trò phải "tá túc" nhà văn hóa thôn (đọc thêm)