Phòng đổ sập do bão, cô trò phải nương nhờ nhà văn hóa thôn

Phòng đổ sập do bão, cô trò phải nương nhờ nhà văn hóa thôn (đọc thêm)