Phần thi Khởi động của Khánh Huy ở cuộc thi Tuần Olympia

Nam sinh Thái Bình chiến thắng trong đường tơ kẽ tóc tại cuộc thi Tuần Olympia (đọc thêm)