Ông Nguyễn Văn Bình nói về việc mở rộng khái niệm người lao động, hợp đồng lao động trong dự thảo sửa đổi Luật Lao động 2012

Ông Nguyễn Văn Bình nói về việc mở rộng khái niệm người lao động, hợp đồng lao động trong Dự thảo sửa đổi Luật Lao động 2012. (đọc thêm)