Ông Nguyễn Lâm Sau nói về việc bị bắt oan và phải mang thân phận bị can 33 năm

Ông Nguyễn Lâm Sáu chia sẻ về việc bị oan sai (đọc thêm)