Ông Nguyễn Cảnh Mai kể lại giây phút tử nạn của 98 thanh niên

Ông Nguyễn Cảnh Mai kể lại giây phút tử nạn của 98 thanh niên. (đọc thêm)