Ông Liên tố cáo hành vi chiếm đoạt đất công của ông Hoàng Văn Tạo.

Ông Liên tố cáo hành vi chiếm đoạt đất công của ông Hoàng Văn Tạo.