Ông Hùng trình bày về đất bị cướp.

Ông Hùng trình bày về đất bị cướp. (đọc thêm)