Nước thải từ hồ nuôi tôm chưa qua xử lý xả thẳng ra biển

Nước thải từ hồ nuôi tôm chưa qua xử lý xả thẳng ra biển (đọc thêm)