Nước lũ đổ về nhà máy thủy điện Đắk Sin gây vỡ đường ống áp lực

Nước lũ đổ về nhà máy thủy điện Đắk Sin gây vỡ đường ống áp lực (đọc thêm)