NSND Hoàng Dũng đóng chiến sỹ Hồng quân Nga trong MV Hiền Anh

NSND Hoàng Dũng đóng chiến sỹ Hồng quân Nga trong MV Hiền Anh (đọc thêm)