Những hộp gỗ lớn đi ngang nhiên qua trạm

Lâm tặc ngang nhiên phá rừng trước sự đồng loã của cán bộ bảo vệ rừng. (đọc thêm)