Người vợ nghèo bất lực nhìn chồng chết.

Người vợ nghèo bất lực nhìn chồng chết. (đọc thêm)