Người đi bộ, đi xe đạp có quyền ưu tiên đặc biệt?

Người đi bộ, đi xe đạp có quyền ưu tiên đặc biệt? (đọc thêm)