Người dân Quan Độ xây dựng lại nhà cửa sau vụ nổ kho đạn

Người dân Quan Độ xây dựng lại nhà cửa sau vụ nổ kho đạn (đọc thêm)