Người Dân Khmer ở ấp Hòa Khanh mong có điện

Người Dân Khmer ở ấp Hòa Khanh mong có điện
Mới nhất