Người dân đội mưa, chịu rét ra tận đừng tiếp thị sắc xuân.

Người dân đội mưa, chịu rét ra tận đừng tiếp thị sắc xuân. (đọc thêm)